Има 11 гости присутни

Акциски план за отворено владино партнерство

Вовед

Акциски план за отворено владино партнерство

- За граѓаните/бизнисите – Тие ќе имаат повеќе избор преку пристап до повеќе податоци, но пред се  информации произведени од апликациите кои ги користат отворените услуги, што ќе влијае за донесување поквалитетни одлуки. Тие се директно вклучени во подготовката на законите, прописите и други владини документи
- За локалната власт – Локалната власт, согласно степенот на развој и природата и надлежностите на нејзиното работење, ќе добие слобода за иновации во давање на постоечки и нови услуги според потребите на нејзините граѓани.
- За администрацијата – Администрацијата ќе ја поврати професионалната одговорност и ќе понуди услуги по мерка на граѓаните, ќе го подобри нејзиното работење и ќе стане поефективна преку зголемување на ефикасноста и развивање на конкурентност.
- За бизнис секторот, провајдерите на услуги/апликации – Ќе се отворат нови бизнис можности за сите типови на провајдери да се натпреваруваат во креирање и давање на услуги, да воведат иновации и да ги прошируваат полињата на нивното делување, да развиваат нови вештини и знаења, да инвестираат во нови технологии и да станат поконкурентни на растечкиот пазар.
 

Цел 1

Партиципативно креирање на политики

 

Повеќе
 

Цел 3

Подобрување на електронските услуги и процедури

 

Повеќе
 

Цел 5

Стимулирање на научно истражувачката дејност преку лесно достапни податоци

 

Повеќе
 

Цел 7

Ефикасно управување со јавните ресурси

 

Повеќе
 

Цел 9

Заштита на потрошувачи и граѓани корисници на услуги и права

 

Повеќе
 

Цел 2

Отворени податоци

 

Повеќе
 

Цел 4

Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Повеќе
 

Цел 6

Превенција и сузбивање на корупција и промовирање на принципите на добро управување

 

Повеќе
 

Цел 8

Отворени податоци на локално ниво

 

Повеќе
 


Акциски План

Енер

edemokratija

brosura

uslugi

paziradar
OpenData.gov.mk